Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 24/9/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 153 - Điểm trung tâm: 94 trẻ x 13,500đ = 1,269,000đ - Điểm Bắc Sơn: 28 trẻ x 13,500đ = 378,000đ - Điểm Quán Vuông: 31 trẻ x 13,500đ = 418,500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,065,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,065,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi đón sớm trả muộn năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019 
Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT năm học 2018 - 2019 
KH công tác tháng 9/2018 
Lịch trực BGH tháng 09/2018 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 
KH công tác tháng 8/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 
KH công tác tháng 5/2018 
Kh công tác tháng 4/2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 25 / 09 / 2018
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT làm việc tại trường;  trực trường khu trung tâm.

- 14h30 phút đ/c Nguyễn Thị Mến - HT chỉ đạo và chủ trì họp Ban liên lạc phụ huynh các lớp đầu năm tại văn phòng nhà trường 

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn

- 14h30 phút đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT dự họp Ban liên lạc phụ huynh các lớp đầu năm tại văn phòng nhà trường 

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông

- 14h30 phút đ/c  Trương Thị Tuyết - PHT dự họp Ban liên lạc phụ huynh các lớp đầu năm tại văn phòng nhà trường 

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 24/9/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 153
- Điểm trung tâm: 94 trẻ x 13,500đ = 1,269,000đ
- Điểm Bắc Sơn: 28 trẻ x 13,500đ = 378,000đ
- Điểm Quán Vuông: 31 trẻ x 13,500đ = 418,500đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,065,500đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2,065,500đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên