Xuất bản thông tin

Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012-2013

Báo cáo cơ sở vật chất năm 2012-2013


 

  5. Thông tin về cơ sở vật chất                                            
  A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ Số lượng Chia ra Trong đó                                
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo                                
  Nhà trẻ                                
  Số phòng theo chức năng 4 2   2                                    
  Chia ra: - Phòng học 4 2   2                                    
   - Phòng khác                                            
  Số phòng làm mới, cải tạo   x x x                                    
  Chia ra: - Kiên cố   x x x                                    
   - Bán kiên cố   x x x                                    
   - Tạm    x x x                                    
  Mẫu giáo                                
  Số phòng theo chức năng 7 6 1                                      
  Chia ra: - Phòng học 7 6 1                                      
   - Phòng khác                                            
  Số phòng làm mới, cải tạo   x x x                                    
  Chia ra: - Kiên cố   x x x                                    
   - Bán kiên cố   x x x                                    
   - Tạm    x x x                                    
                                               
  B. Khối phục vụ học tập Số lượng Chia ra Trong đó                                
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo                                
  Số phòng theo chức năng                                            
  Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất                                            
   - Phòng đa chức năng (nghệ thuật)                                            
   - Phòng khác                                            
                                               
  C. Khối phòng tổ chức ăn Số lượng Chia ra Trong đó                                
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo                                
  Số phòng theo chức năng 2 2                                        
  Chia ra: - Nhà bếp 2 2                                        
   - Nhà kho                                            
   - Phòng khác                                            
                                               
  D. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng Chia ra Trong đó                                
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo                                
  Số phòng theo chức năng                                            
  Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng                                            
   - Phòng Phó hiệu trưởng                                            
   - Văn phòng trường                                            
   - Phòng họp                                            
   - Phòng hành chính quản trị                                            
   - Phòng y tế                                            
   - Phòng bảo vệ                                            
   - Nhà công vụ giáo viên                                            
   - Phòng nhân viên                                            
   - Phòng khác                                            
                                               
  E. Khối công trình công cộng Số lượng Chia ra Trong đó                                
  Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo                                
  Số phòng theo chức năng                                            
  Chia ra: - Nhà xe giáo viên                                            
   - Phòng khác                                            
                                               
  Cơ sở vật chất khác  Số lượng                                    
  Số phòng học nhờ     1                                    
  Số phòng học 3 ca                                          
  Diện tích đất (m2)                                            
  Tổng diện tích đất     7080                                    
  Trong đó: Diện tích đất được cấp     7080                                    
  Diện tích đất đi thuê                                          
  Diện tích đất sân chơi     4820                                    
  Tổng diện tích một số loại phòng (m2)                                    
  Tổng số 862                                    
   Chia ra:  Diện tích phòng học 750                                    
  Trong TS: Diện tích phòng ngủ 100                                    
  Diện tích bếp ăn 112       Er                            
  Diện tích phòng đa chức năng                                      
  Diện tích phòng giáo dục thể chất                                      
  Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ                                    
  Tổng số                                        
  Chia ra:- Nhà trẻ                                        
        - Mẫu giáo                                        
  Thiết bị phục vụ giảng dạy                                    
  Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 4                                    
  Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 1                                    
   - Máy vi tính phục vụ quản lý 3                                    
  Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet 2                                    
  Số máy in 3                                    
  Số thiết bị nghe nhìn                                    
  Trong đó: - Ti vi 2                                    
   - Nhạc cụ 1                                    
   - Cát xét                                      
   - Đầu Video                                      
   - Đầu đĩa 1                                    
   - Máy chiếu OverHead                                      
   - Máy chiếu Projector                                      
   - Máy chiếu vật thể                                      
   - Thiết bị khác 2                                    
                                               
  Loại nhà vệ sinh Số lượng (nhà)                                    
  Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh                                    
  Chung Nam/Nữ                                    
  Đạt chuẩn vệ sinh (*)   8                                      
  Chưa đạt chuẩn vệ sinh  Tường gạch
 
 Tường gạch
 
 Tường gạch
 
                                   
  Không có                                          
                                               
 
                                 
  Nguồn nước Nước máy Giếng khoan/đào Sông/suối Nước mưa Ao/hồ Không có   Nước dùng hợp vệ sinh  Có Không   Bếp ăn 1 chiều  Có Không
        Sân chơi Có Không   Tường rào Xây Kẽm lưới Cây xanh Không có
 
 
    Cổng trường Có Không   Sân chơi có đồ chơi Có Không
    Nguồn điện lưới Có Không
 
 
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
  (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại