Xuất bản thông tin

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


 

 PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013 - 2014

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được.

 

Trẻ PT BT: 95,12%

Suy DD nhẹ cân: 4,87%.

Suy DD thể thấp còi: 4,87%. 

Trẻ PT BT: 95,4%

Suy DD nhẹ cân: 6,3%.

Suy DD thể thấp còi: 5,4%. 

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

Đạt: trên  90%

Chưa đạt: 0%

Đạt: 95%

Chưa đạt: 5%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhit  tình, tâm huyết có trình đ chuyên môn vững vàng.

- CSVC: đảm bảo diện tích đất, có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                             

                                                                Đông Triều , ngày 12 tháng 9  năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                       Đã ký

 

                                                  Tạ Thị Phượng