Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 10/2012

Chương trình công tác tháng 10/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

Số: 80/TB-TMN HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đông Triều, ngày 01  tháng 10  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

 
 
 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

- Hội nghị cán bộ viên chức lao động

- Tham gia hoạt động trong chương trình lễ hội đền An Sinh.

- Tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ viết tin bài, phóng sự.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các nhóm, lớp.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/10

- Hội nghị cán bộ viên chức lao động

- Họp hội đồng nhà trường .

- CĐ - Nhà trường

- BGH - Gv

02- 31/10

Triển khai công tác tăng cường phòng chống bệnh cúm A ( H5N1), tay chân miệng, Sốt xuất huyết.

- BGH - Gv

05/10

- Tham gia hoạt động trong chương trình lễ hội đền An Sinh.

- Hiệu trưởng

18-20/10

- Tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ viết tin bài, phóng sự.

- Giáo viên

08-20/10

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của 4 đồng chí giáo viên.

 

- HPCM

05-20/10

- Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe và đánh giá trẻ đầu năm học.

- Gv

01-06/10

- Làm thủ tục miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ.

- BGH

08-15/10

- Kiểm tra toàn diện 2 cô nuôi

- Kiểm tra thao tác vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh xung quanh lớp học.

- HPCM

02-31/10

- Khảo sát vốn ca dao, dân ca, đồng dao của tập thể giáo viên, và việc đưa ca dao, đồng dao, dân ca vào các hoạt động giảng dạy.

- BGH

28-31/10

- Duyệt hồ sơ sổ sách

- HPCM

28/10

- Họp chuyên môn

- HPCM

 

 Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc Phòng (c/đ);                                                                                (Đã ký)    

        

                                                                                     Tạ Thị Phượng