Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 10/2014

Chương trình công tác tháng 10/2014

Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Hội Nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014- 2015.
2.Tổ chức dự giờ một các nhóm, lớp
3. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua
4. Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.


Lịch cụ thể :       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

Duy Trì sĩ số hs-tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ ra lớp

BGH- GV

03

Họp ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các khoản chi thu đầu năm học theo kế hoạch đã được PGD phê duyệt

BGH-PH

04

Tham dự lớp tập huấn công tác thanh tra và công tác kiểm tra nội bộ do Sở Giáo dục tổ chức

BGH-KT-CTCĐ-TTCM

06

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

BGH- CĐ

01-31

Các lớp thực hiện chương trình theo kế hoạch

GV

06-15

Hoàn thiện hồ sơ thi đua

BGH

10-15

Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

BGH- GV

03-06

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

15-25

Tiếp tục mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú.

BGH - KT

10-25

Dự giờ kiểm tra thực hiện chương trình kế hoạch, thời khóa biểu các nhóm lớp.

PHT,GV

                                                                                                                                                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

         - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                                                                                    

        - Lưu: Vp                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                     Lê Thị Phượng