Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 11/2014

Chương trình công tác tháng 11/2014


Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Liên hoan văn nghệ, thao giảng chào mừng ngày nhà giáo việt nam.

2.Hoàn thiện các điều kiện và tiêu chuẩn  lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2014- 2015 cho công tác PCGDMNTENT.

3. Duy trì đảm bảo sĩ số học sinh.

   Lịch cụ thể :    

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

Duy Trì sĩ số học sinh

BGH- GV

15-20

Tổ chức hội diến văn nghệ

BGH-GV

20-30

Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BKTNB- GV

10-30 Thao giảng các tiết dạy BGH-GV

01-31

Các lớp thực hiện chương trình theo kế hoạch

GV

08- 20

Hoàn thiện các điều kiện và tiêu chuẩn  lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2014- 2015 cho công tác PCGDMNTENT.

HP- GV

03-08

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

05-25

Mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi tại lớp mẫu giáo 5 tuổi

BGH - KT

                                                                                                                                                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

         - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                                                                                     

        - Lưu: Vp                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                                         Lê Thị Phượng