Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 12/2014

Chương trình công tác tháng 12/2014

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 12 năm 2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/TB - MN

Bình Khê, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2014

 

 

 

 

  * Nhiệm vụ trọng tâm:

  •  Duy trì sĩ số học sinh.

  -Thao giảng chào mừng ngày thành lập QĐND Việt nam 22/12

          - Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2014

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 - 30/12

- Duy trì sĩ số học sinh

GV

01 - 15/12

- Tổ chức thao giảng chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN và 25 năm Ngày hội QPTD

BGH - GV

15 - 30/12

- Tổ chức thi GV giỏi cấp trường

BGH - GV

20 - 30/12

Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

BKTNBTH

20 - 30/12

- Sơ kết đánh giá xếp loại học kỳ I

BGH - GV

01-20/12

- Hoàn thiện tự đánh giá trường MN, Tham dự tập huấn công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

BGH

01-04/12

Họp Hội đồng tháng 12

BGH-GV,NV

10-15/12

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

YT-GV

 

Nơi nhận:

- Các đ/c CB, GVNV;

- Cổng TTĐT Trường

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                        Lê Thị Phượng