Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5

Chương trình công tác tháng 5


             

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số:   40/TB-MN

                          Bình Khê,  ngày  08 tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05-2015

 

*Nội dung trọng tâm:

1.            -  Đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn quy định.

2.            - Tham dự hội khỏe Bé mầm non cấp huyện

3.            - Tổ chức  đánh giá chuẩn HT- PHT – GVMN – Đánh giá xếp loại thi đua trong nhà trường  .

4.            - Tham dự ngày hội CNTT. 

5.            - Tổng kết năm học 2014 – 2015 .

* Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

05- 10

 Đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn

BGH - GV

08-10

-Họp hội đồng sư phạm

CBGV-NV

10- 12

- Tham dự lớp tập huấn sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử.

PHT - GV

12-15

- Kiểm tra hồ sơ, CBGVNV lưu cuối năm

BGH  

10- 15

- Họp HĐGV – Họp HĐTĐKT xét thi đua năm học 2014 – 2015

HT- PHT – GV- NV

15-18

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên xét thi đua.

BGH – HĐTĐ

 

20/05

- Tham dự Hội khỏe Bé Mầm non cấp huyện năm học 2014 – 2015

 BGH,GV;HS 5T

15 - 20

- Đáng giá chuẩn HT – PHT - GVMN

 CB - CĐ- BGH – GV -NV

25- 30

Kiểm kê CSVC, bàn giao CSVC

PHT – GV – KT - BV

25 – 30

Tổng năm học 2014 – .2015

CBGVNV – BĐDCMHS

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Phượng