Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2015-2016

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2015-2016


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

    mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015- 2016

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

                                                               Bộ Giáo dục và Đào tạo)                                                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: trẻ em

TT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

4-5

tuổi

5-6

tuổi

I

Tổng số trẻ em

186

14

20

25

25

60

42

1

Số trẻ em nhóm ghép

             

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

             

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

186

14

20

25

25

60

42

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

             

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

186

14

20

25

25

60

42

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

186

14

20

25

25

60

42

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

186

14

20

25

25

60

42

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

163

 14

20 

21

24

46

36

2

Kênh dưới -2

23

 

 

5

1

11

6

3

Kênh dưới -3

             

4

Kênh trên +2

             

5

Kênh trên +3

             

6

Phân loại khác

             

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

23

   

5

1

11

6

8

Số trẻ em béo phì

             

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

             

1

Đối với nhà trẻ

             

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

             

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

59

14

20

25

 

   

2

Đối với mẫu giáo

             

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

             

b

Chương trình 26 tuần

             

c

Chương trình 36 buổi

             

d

Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo

127

     

25

60

42

                              

                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                                                                      Lê Thị Phượng