Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2016-2017

Công khai chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2016-2017


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI                                      

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

195

 

35

20

47

54

39

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

195

 

35

20

47

54

39

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

195

 

35

20

47

54

39

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

195

 

35

20

47

54

39

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

195

 

35

20

47

54

39

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

170

 

33

14

42

49

33

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

25

 

2

6

5

6

6

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

195

 

35

20

47

54

39

1

Đối với nhà trẻ

 

 

35

20

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

35

20

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

47

54

39

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

47

54

39

                   

                                                                                                                            Bình Khê, ngày 20 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                          (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                               Lê Thị Phượng