Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CS-GD TRẺ THÁNG 9 NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CS-GD TRẺ THÁNG 9 NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG B¸O

    mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013 - 2014

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

                                                               Bộ Giáo dục và Đào tạo)                                                                                                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: trẻ em

TT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

152

 

 

41

40

39

33

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

152

 

 

41

40

39

33

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở

152

 

 

41

40

39

33

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

152

 

 

41

40

39

33

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

152

 

 

41

40

39

33

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

131

 

 

36

33

34

29

2

Kênh dưới -2

21

 

 

5

7

5

4

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

41

 

 

41

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo

111

 

 

 

40

39

33

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Đông Triều , ngày 13 tháng 9  năm 2013                                                                                                                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                  

 

 

 Tạ Thị Phượng