Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2014-2015

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

KIÊM NHIỆM

TỔNG SỐ TIẾT

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Hiền

11/11/1982

Đại học

SPMN

Phụ trách chuyên môn MG

CNTT, Phổ cập, Pmis, TĐKT

 

 

2

Đặng Thị Giang

18/07/1975

Đại học

SPMN

Phụ trách chuyên môn ND, Nhà trẻ

Kiểm định chất lượng

 

 

3

 

4

Lý Thị Mai

 

Hoàng Thị Thúy

08/05/1969

 

15/07/1988

Cao đẳng

 

Trung cấp

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A1

Tổ trưởng NT

 

Đ/c Thúy nghỉ thai sản đến tháng 02 năm 2015

5

 

6

Lại Thị Nga

 

Hoàng Thị Biển Hên

13/04/1986

 

11/08/1989

Trung cấp

 

Cao đẳng

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C1

Tổ trưởng MG

 

Đ/c Hên nghỉ thai sản đến tháng 03 năm 2015

7

Mè Thị Thùy Dung

08/01/1980

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T D1

Chủ tịch Công Đoàn

 

 

8

Chu Thị Yến

27/09/1982

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T D2

 

 

 

9

Trần Thị Nhàn

05/11/1967

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C2

 

 

 

10

Phạm Thị Tuyết

25/07/1987

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C3

 

 

 

11

 

12

Chu Thị Trang

 

Trần Thị Nga

29/10/1989

 

08/06/1981

Trung cấp

 

Trung cấp

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T B1

 

 

 

13

 

14

La Thị Yên

 

Chu Thị Hòa

19/03/1987

 

30/01/1990

Trung cấp

 

Cao đẳng

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A4

 

 

 

15

 

16

Phạm Thị Thường

 

Tô Thị Thanh

12/06/1981

 

29/04/1982

Đại học

 

Trung cấp

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A3

 

 

 

17

 

18

Bùi Thị Thoan

 

Lê Thị Hồng Thùy

22/10/1982

 

08/11/01989

Trung cấp

 

Trung cấp

SPMN

 

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A2

 

 

Đ/c Thùy nghỉ thai sản đến tháng 03 năm 2015

                                                                                             

  Bình Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                Đã ký

 

                                                                                                                         Lê Thị Phượng