Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 07/9/2017

Công khai tài chính ngày 07/9/2017

Tổng số trẻ ăn tại trường: 186 trẻ
- Điểm trung tâm: 122 trẻ
- Điểm Bắc Sơn: 36 trẻ
- Điểm Quán Vuông: 28 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là; 12.000đồng
Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.232.000 đồng
- Điểm trung tâm: 1.464.000 đồng
- Điểm Bắc Sơn: 432.000 đồng
- điểm Quán Vuông: 336.000 đồng
Tổng số chi trong ngày: 2.232.000 đồng
- Điểm trung tâm: 1.464.000 đồng
- Điểm Bắc Sơn: 432.000 đồng
- Điểm Quán Vuông: 336.000 đồng
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ
- Điểm trung tâm: 0đ
- 2 điểm lẻ Bắc Sơn và Quán Vuông: 0đ