Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 5/5/2017

Công khai tài chính ngày 5/5/2017


 

 

Tài chính công khai ngày 5/5/2017

Tổng xuất ăn toàn trường: 175 xuất x 12.000 =2.100.000đ

Điểm chính 113 xuất = 1.356.000đ

Điểm lẻ: 62 xuất = 744.000đ.