Xuất bản thông tin

Công khai tài chính theo thông tư 21

Công khai tài chính theo thông tư 21


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MN HỌA MI   Biểu số 2
       
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2016
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu phí, lệ phí 87,750,000  
  Học phí 87,750,000  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN 87,750,000  
1 Phí, lệ phí 87,750,000  
  Học phí 87,750,000  
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 1,784,000,000  
I Loại 622, khoản 491    
1 Chi thanh toán cá nhân 1,480,000,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 196,000,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa 100,000,000  
4 Chi khác 8,000,000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có) 0  
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    
       
    Ngày 15   tháng  9   năm   2016
    Thủ trưởng đơn vị
    (Đã ký)
       
    Lê Thị Phượng