Xuất bản thông tin

CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH

CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH


Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2013, trong cuộc họp hội cha mẹ học sinh trường mầm non Họa Mi lần thứ nhất năm học 2013-2014, hội cha mẹ học sinh các lớp đã tiến hành bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp. Ngay sau đó vào hồi 10 giờ, các bậc cha mẹ trong ban đại diện các lớp đã tiến hành họp ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường lần thứ nhất tại phòng hội đồng nhà trường. Tại cuộc họp này, các bậc cha mẹ trong ban đại diện đã tiến hành bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của toàn trường. Thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh để có sự thống nhất, phối kết hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Hình ảnh tại buổi kiện toàn

CTV: CNTT