Xuất bản thông tin

Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013

Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013


 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2013

          Căn cứ Công văn số: 44/KH/ĐU ngày 17/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Khê về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

         Hôm nay ngày 21/12/2013 chi bộ trường Mầm non Họa Mi tiến hành kiểm điểm đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013

       Nội dung như sau:

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng của chi bộ: Đạt 99 điểm chi bộ tự xếp loại : Chi bộ trong sạch vững mạnh

- Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013

            Tổng số Đảng viên: 13 đ/c.

                           Trong đó: 10 Đảng viên chính thức ; 3 Đảng viên dự bị.

+ Dựa vào Quy định của Đảng viên 76, nhận xét nơi cư trú của từng đảng viên.

+ Từng đ/c đọc bản kiểm điểm sau đó chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.

 Kết quả xếp loại : Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ = 2/13 đ/c đạt 15.4%

                             Đảng viên đủ tư cách hoàn thành Tốt nhiệm vụ = 11/13 đ/c đạt 84.6%

Buổi kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 đạt kết quả thành công tốt đẹp!

CTV: Tổ CNTT