Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                         DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

                          NĂM HỌC 2015 - 2016

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Phượng

1974

1995

Hiệu trưởng

Đại học

01689033106

2

Nguyễn Thị Duyên

1967

1985

PHT

Đại học

0936510959

3

Trương Thị Tuyết

1982

2000

P.HT

Đại học

0972639706

4

Lý Thị Mai

1969

1985

TTCM

Cao đẳng

01287320688

5

Mè Thị Thùy Dung

1980

2000

CTCĐ

Đại học

01666117529

6

Trần Thị Nhàn

1967

1985

Giáo viên

Cao đẳng

01263499207

7

Chu Thị Yến

1982

1999

Giáo viên

Đại học

01222395430

8

Phạm Thị Tuyết

1987

2006

Giáo viên

Đại học

01665993559

9

La Thị Yên

1987

2013

Giáo viên

Trung cấp

01689840215

10

Chu Thị Hòa

1990

2011

Giáo viên

Cao đẳng

01696809347

11

Phạm Thị Thường

1981

2005

Giáo viên

Đại học

01668808390

12

Hoàng Thị Biển Hên

1989

2010

Giáo viên

Cao đẳng

01699540261

13

Trần Thị Nga

1981

2011

Giáo viên

Đại học

0988458581

14

Lại Thị Nga

1986

2012

TTCM

Trung cấp

0945569197

15

Hoàng Thị Thúy

1988

2011

Giáo viên

Đại học

01627932672

16

Lê Thị Hồng Thùy

1989

2013

Giáo viên

Trung cấp

01649600601

17

Bùi Thị Thoan

1982

2011

Giáo viên

Đại học

01266391366

18

Tô Thị Thanh

1982

2009

Giáo viên

Đại học

01228264456

19

Chu Thị Trang

1989

2011

Giáo viên

Đại học

01684637895

20

Trần Thị Thúy Hồng

1973

2002

Giáo viên

Đại học

01652323338

21

Dương Thị Thu Trang

1994

2014

Giáo viên

Trung cấp

01659813745

22

Trần Thị Anh

1987

2009

Kế toán

Đại học

0977550821

23

Trần Thị Như Quỳnh

1988

2011

Y tế HĐ

Trung cấp

01687475774

24

Dương Thị Thu Hương

1988

2013

Văn Thư

Đại học

0982405338

             

                                                                                                Bình Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2015

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                             Đã ký

 

                                                                                                                    Lê Thị Phượng