Xuất bản thông tin

Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường

Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 25 /KH-MNHM

 

 

 

Đông Triều, ngày 3 tháng 4 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

và đảm bảo an toàn trong nhà trường

 

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-PGD&ĐT ngày 30/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Trường Mầm non Họa Mi xây dựng Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh;

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng về công tác phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong trường học; tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh cho học sinh; hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn thương tích có thể xảy ra;

1.3. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương.

2. Yêu cầu

2.1 Yêu cầu toàn thể CBGV, NV, phụ huynh học sinh thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong nhà trường, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trường học.

2.2. Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong đơn vị, với các nhiệm vụ:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quán triệt đầy đủ các văn bản về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Trang bị kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường và các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường, đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác chủ nhiệm, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế phối hợp số 1087/QC-CAT-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.  Nhiệm vụ

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học.

-  Nâng cao hiệu quả công tác quản lí học sinh, xây dựng môi trường sư phạm, an toàn cho học sinh cả trong và ngoài nhà trường, hạn chế những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí học sinh.

-       Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đạo đức giúp học sinh có nhận thức đúng trong các mối quan hệ, có lối sống lành mạnh, có hành vi ứng xử đúng đắn trong các mối quan hệ và các tác động tới tâm lí; học sinh có nhận thức đúng về các giá trị đạo đức, có lí tưởng và ước mơ cao đẹp và phấn đấu vì lí tưởng đó; tạo cho học sinh những kỹ năng tốt trong ứng xử trước các mối quan hệ, trước những tình huống nảy sinh từ cuộc sống và trong học tập.

-       Tăng cường hoạt động tư vấn trong trường học để học sinh có cơ hội chia sẻ những khó khăn của mình và nhận được những lời khuyên bổ ích.

-       Tăng cường công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để cùng quản lý, giáo dục học sinh.

2.  Giải pháp

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản của các Bộ, Ngành, Trung ương, tỉnh, của thị xã về các qui định liên quan đến đạo đức nhà giáo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học sinh, sinh viên; công tác phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường an toàn cho học sinh tại trường học.

- Chủ động, tăng cường phối hợp với công an địa phương và các tổ chức xã hội tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực"; phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và người xung quanh; tăng cường kiến thức, khả năng xử lý, ứng biến và chủ động phòng, chống các hành vi bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trong các giờ học và vui chơi; kỹ năng phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực học đường, các biểu hiện ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong trường.

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; nêu cao trách nhiệm của cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm, cắm trại, tổ chức các hoạt động xã hội có ích, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về các giá trị sống cơ bản,  tổ chức sinh hoạt theo chủ đề hoặc lồng ghép vào các hoạt động học tập... với mục đích giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, trong đó, chú trọng đến các kỹ năng như kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, đồng cảm, chia sẻ… đây là con đường có hiệu quả để học sinh hiểu biết lẫn nhau vừa rèn luyện khả năng hợp tác, đồng cảm.

2.2. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học

- Triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 503/KH-PGD&ĐT ngày 13/6/2016 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh; Công văn số 229/PGD&ĐT ngày 14/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Kiểm tra toàn bộ các công trình trong trường học thuộc cấp học quản lý, đặc biệt là hệ thống lan can, hành lang, cầu thang và các vị trí có nguy cơ mất an toàn cho học sinh để triển khai, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo kết cấu bền vững và an toàn cho học sinh trong quá trình sử dụng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn.

- Bố trí lớp học tại các tầng nhà phù hợp với lứa tuổi.

- Hiệu trưởng quan tâm đến việc xây dựng bầu không khí cởi mở, dân chủ trong các mối quan hệ: lãnh đạo - giáo viên, giáo viên - học sinh… để học sinh thoải mái trong việc chia sẻ những vướng mắc với giáo viên và bạn bè.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm trước trước hiệu trưởng nhà trường và Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo nếu để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học.

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với các nội dung sau:

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đồng thời gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường và an toàn trường học; Kế hoạch số 701/KH-SGDĐT ngày 31/3/2016 của Sở GDĐT về việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"; Công văn 194/PGDĐT ngày 01/3/2017 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai Chỉ thị 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Các trường cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực".

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật có liên quan đến quyền, trách nhiệm của trẻ em, phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT vủa Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Tăng cường tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường tạo cho các em có sân chơi lành mạnh để rèn luyện nhân cách, đồng thời cũng cần có những hoạt động để học sinh nâng cao kỹ năng sống, những kiến thức đạo đức về tinh thần, trách nhiệm, tình yêu thương, sự chia sẻ, tăng cường kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng hợp tác và chia sẻ…; khuyến khích chính học sinh tham gia giải quyết các tình huống về nguy cơ xảy ra tình trạng bạo lực học đường; thực hiện công tác xã hội hóa để tăng cường phối hợp đưa các dịch vụ giáo dục kĩ năng sống thích hợp cho học sinh.

2.4. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vài trò của gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như Công an địa phương, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên, các trung tâm tư vấn tâm lí để phối hợp quản lý, tư vấn xã hội cho học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

         Phối hợp với ban giám hiệu, các bộ phận liên quan của nhà trường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Thông tin về các tụ điểm vui chơi giải trí, hàng quán, dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng trường học đến UBND, Công an các địa phương để xử lí, ngăn chặn triệt để.

Tổ chức các buổi tuyên truyền, kí cam kết với giáo viên, học sinh trong việc "nói không với hành vi bạo lực".

Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn nghiêm túc thực hiện dạy học tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học. Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Với mục tiêu phải đánh giá được kết quả học tập, rèn luyện đạo đức cho học sinh, kịp thời có điều chỉnh về hình thức, phương pháp giáo dục.

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong toàn trường

Trên cơ sở các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường về tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh và các nội dung trong kế hoạch này, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường năm 2017 và các năm tiếp theo.  

3. Đề nghị phối hợp

3.1. Đề nghị Công an xã Bình Khê chỉ đạo công an viên các thôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, hỗ trợ, phối hợp vơi nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường. Thường xuyên kiểm tra các hàng quán xung quanh khu vực trường học để xử lý dứt điểm các tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh trật tự nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

3.2. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Khê, Hội liên hiệp Thanh niên phối hợp với các trường tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thiên niên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt hè cho học sinh.

3.3. Đề nghị Ban Truyền thông và Văn hóa xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng về tác hại của bạo lực học đường và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay ngăn chặn bạo lực học đường.

3.4. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các hội, ban, ngành địa phương quan tâm đến công tác phòng chống bạo lực học đường và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

 Trường Mần non Họa Mi yêu cầu các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh căn cứ Kế hoạch này và tình hình cụ thể của đơn vị để tổ chức thực hiện. Thực hiện báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra để ban giám hiệu có phương án xử lý kịp thời.

   

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn (t/h);

- Công an xã Bình Khê (phối hợp);

- Đoàn thanh niên xã Bình Khê (phối hợp);

- TTTT và VH xã (phối hợp)

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

                     HIỆU TRƯỞNG

                                                

 

             

 

 

                     Lê Thị Phượng