Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 1

Lịch công tác tháng 1


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

Số: 02/TB-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 5 tháng 1 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016

         

* Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Duy trì sĩ  số học sinh

          - Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II.

* Nội dung cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

1-31

- Duy trì sĩ số - Tiếp tục huy động trẻ

GV

1- 31

- Thực hiện chương trình CSGD theo kế hoạch

CBGVNV, HS

10- 20

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

Ban kiểm tra nội bộ

10-15

- Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II

CBGVNV

5-10

- tự kiểm tra hoàn thiện công tác PCGD

HP phụ trách PC - GV

13

- Tham gia hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở"

CBGV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

                     (đã kí)

 

                 Lê Thị Phượng