Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013


 

PGD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/TB-TMN

Bình Khê,  ngày 02  tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2013:

- Triển  khai hoạt đông chuyên môn theo kế hoạch.

- Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2013-2014.

- Tổ chức thực hiện các chuyên đề.           

* Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31/10

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CB, GV

01- 31/10

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc các nhóm lớp thực hiện chương trình.

- CB phụ trách CM 

- Tổ trưởng CM

01-31/10

- Triển khai thực hiện các chuyên đề.

- CB phụ trách CM 

- GV phụ trách các lớp

05/10

- Tổ chức hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2013-2014.

- BGH, Công đoàn

08-18/10

- Dự giờ các nhóm lớp.

- CB phụ trách CM, Tổ trưởng CM

08-11/10

- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.

- GV các nhóm lớp

20/10

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Công đoàn

04-25/10

- Duyệt hồ sơ sổ sách

- CPPTCM-TCM

25/10

- Họp chuyên môn trường

- BGH, GV

31/ 10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

- CBGVNV toàn trường.

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Tạ Thị Phượng