Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 11


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Số:03 /TRMN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 11 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 

         - Tiếp tục  thực hiện chuyên đề  “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ”.

          - Triển khai thực hiện chuyên đề "Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam"

-          Triển khai công tác VSATTP tại các điểm trường.

-          Kiểm tra hoạt động thu chi đầu năm.

          - Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

          - Tổ chức  chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

01- 30/11/2012

 

 

 

12/11/2012

- Tiếp tục huy động huy động trẻ ra lớp: Duy trì sĩ số đảm bảo theo kế hoạch.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề: “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ”.

- Triển khai thực hiện chuyên đề “Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam”

- Họp hội đồng nhà trường.

- CBPTCM – GVPT các nhóm, lớp.

01- 30/11/2012

- Triển khai thực hiện kế hoạch chủ đề  cho từng độ tuổi.

- CBPTCM. 

02- 30/11/2012

- Triển khai công tác VSATTP tại các điểm trường.

- Kiểm tra toàn diện lớp 5 tuổi C1.

- BGH

- GVNV toàn trường

08-14/11/2012 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị thao giảng.

- BGH

15/11/2012

- Tổ chức thực hiện thao giảng.

- BGH - GV toàn trường

08-19/11/2012

- Các lớp rèn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- GV các nhóm lớp

20/11/2012

- Tổ chức chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012)

- BGH

- GVNV toàn trường

22-30/11/2012

- Kiểm tra việc thực hiện VSATTP trường học.

- BGH

28-30/11/2012

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, Triển khai công tác 12.

- BGH- CĐ- CM.

 

Nơi nhận:

        Phòng GD&ĐT Đông Triều;

       Lưu VT

Hiệu trưởng 

(Đã ký)

 

Tạ Thị Phượng