Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11 năm 2015

Lịch công tác tháng 11 năm 2015


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 77 /TB-TrMN

                                   

                                 Bình khê,  ngày 03 tháng 11  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11– 2015

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Duy trì đảm bảo sĩ số học sinh.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

 

   Lịch cụ thể :    

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-31

Duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần

BGH- GV

02-31

- Thực hiện hoạt động chuyên môn theo chương trình.

BGH-GV

06

Tham dự ngày hội vệ sinh trường học

BGH

15-20

Tổ chức hội thi văn nghệ

BGH-GV- HS

20-30

Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BKTNB- GV

02-20

Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

PHT

03-08

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

05-15

Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt nam

BGH - GV

02-06

Cập nhật bổ sung đồ dùng trang thiết bị được cấp phát vào sổ quản lí tài sản.

BGH-KT

                                                                                                                                                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

         - Cổng thông tin điện tử trường.                                                                                                                                    

        - Lưu: Vp                                                                                     Lê Thị Phượng