Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 5 năm 2017

Lịch công tác tháng 5 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  33 /TB-MNHM

                                   Bình Khê,  ngày  05 tháng 05  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05-2017

Trọng tâm:

  1. Duy trì sĩ số học sinh .
  2. Tham dự hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ".
  3. Đánh giá xếp loại CB,VC,LĐ; đành giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV mầm non
  4. Tổng kết năm học.

Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

 

Người thực hiện

1-25

Duy trì nề nếp, sĩ số học sinh tại các nhóm, lớp , thực hiện chuyên môn theo kế hoạch

BGH-GV

6/5

Dự Tổng kết hội thi GVDG bậc mầm non câp TX

BGH- CTCĐ-GV đạt giải.

26-27

Họp đành giá xếp loại VC- HĐLĐ-đánh giá chuẩn hiệu trưởng- phó HT- GVMN

CB,GV,NV

8-15

Họp xét thi đua trường, hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2016- 2017

BGH

23-26

Họp phụ huynh các nhóm, lớp

CBGV,NV

17

Tham dự Lễ dâng hương của ngành tại khu lưu niệm Bác dừng chân.

CBGV

8-15

Các lớp đánh giá trẻ cuối giai đoạn

CBGV

20-25

Tham dự hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" năm học 2016- 2017.

BGH-GV

27- 29

Tham dự ngày hội Khoa học Công nghệ thị xã Đông triều năm học 2016- 2017

BGH-GV

26-31

Tổng kết năm học 2016- 2017

CB,GV,NV

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Thị Phượng