Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 35/TrMN

Bình Khê, ngày 24 tháng 4 năm 2015

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông triều

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường mầm non Họa Mi xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của nhà trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

 

1

Đ/c Lê Thị Phượng

 Hiệu trưởng

01689033106

Ngày 28/4

Đ/c Dương Thị Thu Hương

Văn thư lưu trữ

0982405338

 

2

Đ/c Vũ Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

0936257885

 

Ngày 29/4

Đ/cTrần Thị Như Quỳnh

Nhân viên y tê

0969834585

 

3

Đ/c Đặng Thị Giang

Phó hiệu trưởng

01667809141

Ngày 30/4

 

Đ/c Trần Thị Anh

 Nhân viên kế toán

0904013860

 

4

Đ/ Lê Thị Phượng

 Hiệu trưởng

01689033106

Ngày 01/5

 

Đ/c Dương Thị Thu Hương

Văn thư lưu trữ

0982405338

 

5

Đ/c Vũ Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

0936257885

Ngày 02/5

Đ/cTrần Thị Như Quỳnh

Nhân viên y tê

0969834585

 

6

Đ/c Đặng Thị Giang

Phó hiệu trưởng

01667809141

Ngày 3/5

Đ/c Trần Thị Anh

 Nhân viên kế toán

0904013860

 

        Vậy trường mầm non Họa Mi xin được báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT,.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Phượng