Xuất bản thông tin

Lịch trực nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5

Lịch trực nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5


PHÒNG GD&ĐT TX.ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 
 

 

 

Số: 28/TB - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Bình Khê, ngày 29 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Lịch trực nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5.

 

          Thực hiện công văn số số: 290/PGD&ĐT, ngày 13/04/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc thực hiện ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2016.

          Để đảm bảo công tác nhà trường và giải quyết công việc trong các ngày lễ. Trường mầm non Họa Mi  thông báo phân công cán bộ quản lý trực và giải quyết công việc cụ thể như sau;

 

  1.  

 

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

 

30/4

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

 

Hiệu phó

 

0936510595

 

2

 

1/5

 

Đ/c Trương Thị Tuyết

 

Hiệu phó

   0972639706

 

3

 

2/5

 

Đ/c Lê Thị Phượng

 

Hiệu trưởng

 

  01689033106

 

 

4

 

3/5

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

 

Hiệu phó

 

0936510595

 

       Trường mầm non Họa Mi thông báo các cơ quan, đơn vị, biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc trong các ngày nghỉ lễ.

                 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT trường

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Phượng