Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Ất Mùi 2015

Lịch trực tết Ất Mùi 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 12/ Tr MN HM

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

                    Bình Khê, ngày  10  tháng  02  năm 2015

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Đông Triều.

Thực hiện công văn số 81 của PGD&ĐT Đông Triều về thực hiện các nội dung liên quan đến tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Trường MN Họa Mi báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

16/2/2015( 28 tết)

Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

01689033106

2

17/2/2015( 29 tết)

Vũ Thị Hiền

Phó HT

0936257885

3

18/2/2015( 30 tết)

Đặng Thị Giang

Phó HT

01679571227

4

19/2/2015( 01 tết)

Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

01689033106

5

20/2/2015( 02 tết)

Vũ Thị Hiền

Phó HT

0936257885

6

21/2/2015( 03 tết)

Đặng Thị Giang

Phó HT

01679571227

7

23/2/2015( 05 tết)

Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

01689033106

8

24/2/2015( 06 tết)

( Gặp mặt đầu năm, toàn thể CB,GV,NV)

 

 

9

25/2/2015( 07 tết)

Vũ Thị Hiền

Phó HT

0936257885

10

26/2/2015( 08 tết)

Đặng Thị Giang

Phó HT

01679571227

11

27/2/2015( 09 tết)

Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

01689033106

12

28/2/2015( 10 tết)

Vũ Thị Hiền

Phó HT

0936257885

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            ( Đã Ký)

 

                                                                                                        Lê Thị Phượng