Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Bính Thân năm 2016

Lịch trực tết Bính Thân năm 2016


PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TR­ƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                              Bình Khê, ngày 25  tháng 01 năm 2016


 LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH

          Thực hiện công văn số số: 16/PGD&ĐT, ngày 07/01/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến tết dương lịch, tết âm lịch Bính thân 2016.

          Để đảm bảo công tác nhà trường và giải quyết công việc trong các ngày nghỉ tết. Trường mầm non Họa Mi báo cáo phân công  cán bộ quản lý trực và giải quyết công việc cụ thể như sau;

  1.  

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

4-7/2/2016

 

Đ/c Trương Thị Tuyết

Hiệu phó

0972639706

2

8-13/2/2016

Đ/c Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

01689033106

3

 

14-18/2/2016

 

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

 

Hiệu phó

 

0936510959

 

       Trường mầm non Họa Mi báo cáo lãnh đạo phòng và thông báo các cơ quan, đơn vị, biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc trong các ngày nghỉ tết.

                 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX (B/c)

- Cổng TTĐT trường

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Phượng