Xuất bản thông tin

Lịch trực trường tháng 3 của Ban giám hiệu

Lịch trực trường tháng 3 của Ban giám hiệu


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

 

 

 

                                                              KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                THÁNG 03 NĂM 2017

STT

Nội dung trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Đón sớm - Trả muộn

   

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Bán trú

   

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Điểm lẻ

   

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Tuần 2

Đón sớm - Trả muộn

 Lê Thị Phượng

 Nguyễn Thị Duyên

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Bán trú

 Trương Thị Tuyết

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Điểm lẻ

 Nguyễn Thị Duyên

 Trương Thị Tuyết

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Tuần 3

Đón sớm - Trả muộn

 Lê Thị Phượng

 Nguyễn Thị Duyên

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Bán trú

 Trương Thị Tuyết

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Điểm lẻ

 Nguyễn Thị Duyên

 Trương Thị Tuyết

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Tuần 4

Đón sớm - Trả muộn

 Lê Thị Phượng

 Nguyễn Thị Duyên

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Bán trú

 Trương Thị Tuyết

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Điểm lẻ

 Nguyễn Thị Duyên

 Trương Thị Tuyết

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Tuần 5

 

 

Đón sớm- trả muộn

 Lê Thị Phượng

 Nguyễn Thị Duyên

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

 Bán trú

 Trương Thị Tuyết

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

Lê Thị Phượng 

 

 Điểm lẻ

 Nguyễn Thị Duyên

 Trương Thị Tuyết

Nguyễn Thị Duyên 

Trương Thị Tuyết 

Nguyễn Thị Duyên 

 

                                                                                 Bình Khê, ngày 01 tháng 3 năm 2017

·                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG   

 

                                                                                                         Lê Thị Phượng