Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2012-2013

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2012-2013


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
                                  BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 
                                           NĂM HỌC 2012-2013
                   
Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trình độ CM Chuyên môn ĐT Phân công CM  Kiêm nhiệm Ghi chú
TC ĐH
1 Tạ Thị Phượng 27/02/1959   x   GD Tiểu học Quản lý chung (Hiệu trưởng) Bí thư chi bộ  
2 Nguyễn Thị Sáu 04/10/1969   x   GD Mầm non Chuyên môn nuôi dưỡng ( P. hiệu trưởng) Chủ tịch CĐ, CSVC  
3 Vũ Thị Hiền 11/11/1982     x GD Mầm non Chuyên môn mẫu giáo ( P. hiệu trưởng) P. bí thư chi bộ, CNTT  
4 Vương Thị Thu Giang 13/08/1986   x   GD Mầm non Chuyên môn nhóm trẻ ( P. hiệu trưởng) Bí thư chi đoàn, PCGD  
5 Lý Thị Mai 08/05/1969   x   GD Mầm non Gv nhóm trẻ24-36 tháng A1( Phú Ninh) Tổ trưởng CM nhóm trẻ  
6 Chu Thị Trang 29/10/1989 x     GD Mầm non Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A1( Phú Ninh)    
7 Mai Thị Bắc 20/06/1977 x     GD Mầm non Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A2 ( Bắc Sơn)    
8 Chu Thị Hòa 30/01/1990 x     GD Mầm non Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A3 ( Quán Vuông)    
9 Bùi Thị Thoan 22/10/1982 x     GD Mầm non Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A4 (Nông Trường)    
10 Tô Thị Thanh 29/04/1982 x     GD Mầm non Gv nhóm trẻ 24-36 tháng A4 (Nông Trường)    
11 Hoàng Thị Biển Hên 11/08/1989   x   GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổi B1 ( Phú Ninh) Phó bí thư chi đoàn  
12 Trần Thị Nga 08/06/1981 x     GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổi B1 ( Phú Ninh)    
13 Phạm Thị Thường 12/06/1981     x GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổi B2  ( Bắc Sơn)    
14 Phạm Thị Tuyết 25/07/1987     x GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổi B3  ( Quán Vuông)    
15 Lại Thị Nga 13/04/1986 x     GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổi B3 ( Quán Vuông)    
16 Hoàng Thị Thúy 15/07/1988 x     GD Mầm non Gv MG lớp ghép 4-5 tuổiB4 ( Bến Vuông)    
17 Trần Thị Thúy Hồng  04/12/1973 x     GD Mầm non Gv MG 5 tuổi C1 ( Phú Ninh) Tổ trưởng CM mẫu giáo  
18 Mè Thị Thùy Dung 08/01/1980   x   GD Mầm non Gv MG 5 tuổi C1 ( Phú Ninh)    
19 Chu Thị Yến 29/09/1982     x GD Mầm non Gv MG 5 tuổi C2 ( Phú Ninh)    
20 Trần Thị Nhàn 05/11/1967   x   GD Mầm non Gv MG 5 tuổi C2 ( Phú Ninh)    
21 Trần Thị Anh 05/06/1987 x      Kế toán Kế toán    
22 Trần Thị Như Quỳnh 19/09/1988 x     Y tế Y tế học đường Ủy viên chi đoàn