Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2013-2014

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2013-2014

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

KIÊM NHIỆM

TỔNG SỐ TIẾT

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Hiền

11/11/1982

Đại học

SPMN

Phụ trách chuyên môn MG

CNTT

 

 

2

Nguyễn Thị Sáu

04/101969

Đại học

SPMN

Phụ trách chuyên môn NT

CSVC

 

 

3

Vương Thị Thu Giang

13/08/1986

Đại học

SPMN

Phụ trách chuyên môn ND

Phổ cập

 

 

4

Lý Thị Mai

08/05/1969

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A1

Tổ trưởng NT

 

 

5

Mè Thị Thùy Dung

08/01/1980

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T D1

Tổ trưởng Mg

Thủ quỹ

 

 

6

Trần Thị Nhàn

05/11/1967

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C2

 

 

 

7

Trần Thị Thúy Hồng

04/12/1973

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T B

 

 

 

8

Chu Thị Yến

27/09/1982

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C3

 

 

 

9

Phạm Thị Tuyết

25/07/1987

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5T D1

 

 

 

10

La Thị Yên

19/03/1987

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A4

 

 

 

11

Chu Thị Hòa

30/01/1990

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A4

 

 

 

12

Mai Thị Bắc

20/06/1987

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A3

 

 

 

13

Phạm Thị Thường

12/06/1981

Đại học

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C1

 

 

 

14

Hoàng Thị Biển Hên

11/08/1989

Cao đẳng

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C1

 

 

 

15

Trần Thị Nga

08/06/1981

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3T B

 

 

 

16

Lại Thị Nga

13/04/1986

Trung cấp

SPMN

 

 

 

Nghỉ thai sản đến tháng 03 năm 2014

17

Hoàng Thị Thúy

15/07/1988

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4T C3

 

 

 

18

Lê Thị Hồng Thùy

08/11/1989

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A1

 

 

 

19

Bùi Thị Thoan

22/10/1982

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A2

 

 

 

20

Tô Thị Thanh

29/04/1982

Trung cấp

SPMN

Chủ nhiệm và giảng dạy NT 24-36T A2

 

 

 

21

Chu Thị Trang

29/10/1989

Trung cấp

SPMN

 

 

 

Nghỉ thai sản đến tháng 02 năm 2014

 

Đông triều, ngày 16 tháng 9 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Tạ Thị Phượng