Xuất bản thông tin

Quy chế làm việc năm học 2017 - 2018

Quy chế làm việc năm học 2017 - 2018


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Số: 56/QĐ-TrMN

                                       Bình Khê, ngày 01 tháng 9 năm 2017


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc  ban hành quy chế làm việc năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

Căn cứ thông tư liên tịch số 48/2011/TT-BGDĐT  ngày 25 tháng 10 năm 2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Căn cứ vào thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế làm việc của trường Mầm non Họa Mi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của trường Mầm non Họa Mi gồm 5 chương, 16 điều..

Điều 2. Quyết định này thay thế các quyết định trước đây đã ban hành về việc ban hành quy chế làm việc của trường Mầm non Họa Mi.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên, học sinh trường Mầm non Họa Mi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c)

- BGH, CTCĐ, GV,NV, niêm yết

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mến

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

            Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 0 năm 2015 của Chính phủ " Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập"

            Căn cứ Pháp lệnh cán bộ công chức.

            Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của ngành GD&ĐT Đông Triều.

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của trường mầm non Họa Mi, trường MN Họa Mi đề  ra quy chế làm việc của năm học 2017 – 2018 như sau:

CHƯƠNG I

Điều 1: Những qui định chung

Trường Mầm non Họa Mi là cơ sở của hệ thống giáo dục Quốc dân, tổ chức theo loại hình công lập

Trường mầm non Họa Mi chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều, về thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục, cơ sở vật chất, các hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và hoạt động của các đoàn thể trong Nhà trường

Hoạt động của trường được thực hiện theo hướng dẫn của sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và hệ thống các văn bản pháp qui hiện hành có liên quan đến hoạt động chăm sóc giáo dục

Cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện theo qui định của ngành và kế hoạch được duyệt hàng năm của Phòng GD&ĐT Đông Triều.

Điều 2: Phạm vi giải quyết công việc

Trường mầm non Họa Mi làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Hiệu trưởng là người có thẩm quyền cao nhất trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT Đông Triều. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo chung các hoạt động của trường, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện một số công tác kiêm nghiệm của ngành, địa phương phân công.

Giúp việc cho Hiệu trưởng có Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn (Được bố trí hàng năm theo qui định duyệt biên chế của Phòng GD&ĐT) Các đoàn thể trong nhà trường(Công đoàn, đoàn thanh niên, ban đại diện Hội cha mẹ học sinh…)Phó hiệu trưởng được HT phân công chỉ đạo công tác chuyên môn chung của nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trước HT và cùng chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT Đông Triều về phần nhiệm vụ được phân công.

Các tổ chuyên môn của trường chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động của tổ, theo dõi ngày giờ công của các tổ viên, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HT, hiệu phó chuyên môn và chịu trách nhiệm chính về công việc của mình trước HT và phó HT phụ trách chuyên môn của trường.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3 : Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng

            Trường mầm non Họa Mi có 01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do UBND thị xã Đông Triều bổ nhiệm.

             Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiêm vụ (theo phân công của Hiệu trưởng ) các Phó Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ theo quy định chi tiết tại Quy chế này.

          Điều 4Tổ chuyên môn - nghiệp vụ

1. Tổ chuyên môn: Được chia thành 2 tổ gồm: Tổ mẫu giáo và tổ nhà trẻ.

2Tổ văn phòng : Gồm các viên chức làm công tác kế toán, thủ quỹ, văn thư, y tế, tạp vụ và bảo vệ.

Điều 5: Hội đồng trường:

 Thực hiện theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ trường Mầm non;

Điều 6: Các Hội đồng trong nhà trường :

Các Hội đồng trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập trong năm học và làm Chủ tịch Hội đồng.

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng: Thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, viên chức, học sinh trong nhà trường. Các thành viên của Hội đồng gồm: Hiệu trưởng (Chủ tịch), các Phó Hiệu trưởng, đại diện Chi uỷ Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng.

2. Hội đồng kỷ luật:

Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện cho từng vụ việc và theo quy định của pháp luật.

      3. Các Ban chỉ đạo: Được thành lập cho từng công tác hoặc lồng ghép một số lĩnh vực công tác để đồng bộ trong chỉ đạo hoạt động, điều hành, tránh chồng chéo. Mỗi Ban chỉ đạo phải xây dựng quy chế hoạt động  riêng.

Điều 7: Tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam và các đoàn thể.

       Nhà trường có Chi bộ Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở được thành lập và tổ chức theo điều lệ Đảng, Đoàn, Công đoàn.

        Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật thông qua quy chế hoạt động của Chi ủy.

         Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật thông qua Quy chế phối hợp với Hiệu trưởng nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.   

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn và cách thức giải quyết công việc.

1. Hiệu trưởng:

Trực tiếp báo cáo với trưởng phòng GD&ĐT đến kiểm tra công tác của trường và trực tiếp làm việc với các cơ quan về những công việc có liên quan đến công tác chăm sóc giáo dục.

Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính, công tác tổ chức, tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban thi đua, khen thưởng - kỷ luật của trường.

Tổ chức bộ máy Nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên đứng lớp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, phụ trách cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phân công kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên nhân viên

Chủ tài khoản, quản lý hành chính, tài chính, tài sản của Nhà trường và các loại hồ sơ của Nhà trường

            Lên kế hoạch tu sửa CSVC của nhà trường báo cáo với địa phương và Phòng Giáo dục.

            Chủ trì các hội nghị, các cuộc họp của nhà trường. Tổ chức tốt hội nghị CB, VC, LĐ hàng năm, chăm lo đến đời sống CB, VC, LĐ trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB, VC, LĐ đi học để nâng cao trình độ.

            Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp tháng một lần, kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường sau khi hiệu phó chuyên môn đã duyệt.

            Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

            Làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỉ luật. Hội ý BGH tuần một lần, họp hội đồng tháng 1 lần vào thứ 7 tuần 1 của tháng.

2. Phó hiệu trưởng: Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung với cấp trên về phần việc được giao.

Duyệt giáo án cho giáo viên.

* Đ/c Trương Thị Tuyết

Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch chuyên môn và kế hoạch giáo dục các độ tuổi, tổ chức thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học và được phân công từ đầu năm học.

Quản lý các loại hồ sơ chuyên môn của Nhà trường, hồ sơ tuyển sinh, sổ kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn của giáo viên,

            Hướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần theo từng chủ đề.

            Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng.

            Phụ trách viết thông tin tuyên truyền trong nhà trường.

            Chịu trách nhiệm làm báo cáo qua mạng Internet, phụ trách CNTT.

            Phụ trách cơ sở vật chất trong nhà trường.

Phụ trách công tác thi đua, phổ cập giáo dục.

Chịu trách nhiệm điểm lẻ Quán Vuông và Trung Tâm (sau các Hội nghị, ngày hội ngày lễ phải chỉ đạo GV,NV kê dọn sân chơi cho học sinh)

Điều hành công việc khi hiệu trưởng ủy quyền. Cùng hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo và phụ huynh để có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường.

* Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng; phụ trách chuyên môn nhà trẻ

            Chịu trách nhiệm làm báo cáo bằng văn bản gửi các cấp,

Xây dựng thực đơn cùng với đ/c kế toán theo dõi và kiểm tra việc xuất nhập thực phẩm hàng ngày.

            Xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ cho cô nuôi trong toàn trường.

            Kiểm tra các bếp ăn, cùng với y tế học đường lên kế hoạch theo dõi sức khỏe cho trẻ.

            Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, công tác tuyển sinh, cùng HT quản lý GV,NV,HS, phân công kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ GV,NV.

            Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng.

Chịu trách nhiệm điểm lẻ Bắc Sơn

Điều hành công việc khi hiệu trưởng ủy quyền.

3. Tổ trưởng chuyên môn.

            Quản lý giáo viên thuộc tổ mình phụ trách, xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy, phân phối chương trình và các qui định về chuyên môn.

            Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ viên theo kế hoạch của Nhà trường. Đề xuất thực hiện chuyên đề, thao giảng…

            Duyệt giáo án cùng với phó hiệu trưởng.

            Phân công tổ trưởng phụ trách tổ:

            - Tổ trưởng tổ mẫu giáo: Đ/c Chu Thị Yến

            - Tổ trưởng tổ nhà trẻ: Đ/c Lý Thị Mai

            - Tổ trưởng tổ văn phòng: Đ/c Đỗ Thị Hương

            - Sinh hoạt tổ 2 lần/tháng

            - Cùng với BGH dự giờ và duyệt giáo án.

            - Hàng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn có báo cáo về nhà trường, có nhiệm vụ kiểm tra các lớp trong tổ của mình. Có ý kiến đề xuất với BGH về giáo viên trong tổ và thông báo CSVC của  các lớp, có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.

4. Giáo viên đứng lớp.

            Chăm sóc giáo dục học sinh theo kế hoạch chương trình, thực hiện đầy đủ các qui định về hồ sơ giáo viên và qui chế chuyên môn theo qui định của Nhà trường, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

            Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do Nhà trường tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm công tác phổ cập, kiểm định chất lượng khi được phân công.

            Soạn bài trước 3 ngày, thực hiện đúng thời gian biểu, thời khóa biểu nhà trường đề ra.

            Không nghe điện thoại, làm việc riêng trong giờ hành chính

            Xin nghỉ phải có lý do chính đáng, được sự đồng ý của hiệu trưởng mới được nghỉ.

            Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn phải có sổ sách ghi chép đầy đủ, một tháng dự giờ bạn từ 1 – 2 tiết, có sổ dự giờ cá nhân.

            Không đi muộn về sớm, trả trẻ đúng người nhà (nếu phụ huynh đón hộ phải là người quen của giáo viên và có sự đồng ý của gia đình trẻ).

            Cháu đi học phải khỏe mạnh, không đón trẻ ốm đến trường.

            Phát hiện cháu ốm hoặc bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu kịp thời, có nước nóng cho trẻ uống vào mùa đông. Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng.

            Tổ chức họp phụ huynh một năm 2 lần, phải lên kế hoạch báo cáo với BGH duyệt ngày họp và có sổ ghi nghị quyết cụ thể.

            Đến lớp đúng giờ quy định, phải có thái độ ân cần đúng mực với phụ huynh. Yêu quý và tôn trọng trẻ, coi trọng trẻ như con đẻ của mình, không được đánh trẻ. Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường. Cô tạo cho trẻ cảm giác trẻ ăn ngon miệng, thoải mái, động viên trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Cô cần chú ý hơn những cháu nhỏ chưa xúc được cơm ăn. Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

            Thực hiện đúng nội qui, qui định của Nhà trường.

* Những việc GV được biết và tham gia ý kiến.

Chủ trương, chính sách, chế độ, qui định sử dụng cơ sở vật chất, nâng ngạch, nâng lương…chế độ chính sách nhà giáo.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyển sinh, qui chế thi cử, các báo cáo sơ, tổng kết. Nhận xét công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá CBQL,GV hàng năm.

5. Nhân viên, tổ văn phòng

Tổ văn phòng: Thực hiện theo điều 17- TT12/2011 và các quy định cụ thể tại quy chế này:

Nhân viên văn phòng là những người làm nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý, công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính theo chức danh, ngoài ra phải kiêm nhiệm các việc khác do lãnh đạo trường phân công.

* Tổ trưởng tổ Văn phòng:

Phụ trách quản lý nhân viên tổ văn phòng về các mặt sau :

- Xây dựng chế độ làm việc của nhân viên và kế hoạch hoạt động của tổ hàng tháng, học kỳ, năm học.

- Quản lý việc thực hiện nề nếp, tác phong làm việc như : giờ giấc, vị trí làm việc, phù hiệu… Chấm công lao động, đánh giá thi đua của nhân viên trong tổ.

            - Chỉ đạo công tác dọn vệ sinh, nấu nước, chuẩn bị phòng họp cho Nhà trường.

- Ký nháy các văn bản do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền.

Nhân viên kế toán:

a) Có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và của nhà trường.

- Lập kế hoạch kinh phí các nguồn từ ngân nhà nước, học phí, xã hội hóa giáo dục…

- Lập báo cáo quyết toán, tài chính, tài sản, thống kê, kiểm kê theo tháng.

- Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Kiểm tra các thủ tục hợp đồng, lập hồ sơ thanh lý, thanh toán hợp đồng.

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh trong việc thu, chi quỹ Hội bảo đảm minh bạch, đúng nội dung, mục đích đã ký kết liên tịch .

- Tham gia các hoạt động bảo hiểm theo thỏa thuận của các tổ chức bảo hiểm.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Quy chế dân chủ, Quy chế công khai.

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin với HT, Ban thanh tra nhân dân, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cấp có thẩm quyền. 

- Kiêm nhiệm công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về biên chế - tiền lương trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

b) Có quyền:

- Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;

- Yêu cầu viên chức, học sinh cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến kế toán trong thời hạn nhất định, thực hiện chức năng tài chính của Kế toán.

- Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của Hiệu trưởng;

- Báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính.

   * Nhân viên thủ quỹ và văn thư:

             a) Công tác thủ quỹ:    

Thu, nhận tiền trong và ngoài ngân sách được cấp hoặc được thu kịp thời, an toàn các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi lệnh chi của chủ tài khoản, (phiếu chi đã có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán).

           Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi thu, chi và cập nhật kịp thời đúng nguyên tắc tài chính. Hàng tuần và hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán; hàng quý tổng hợp kinh phí thu chi để đối chiếu sổ quỹ và kiểm tra quỹ tiền mặt để báo cáo với chủ tài khoản và thông báo công khai kinh phí sử dụng.

           Chịu sự kiểm kê tiền mặt định kỳ và bất thường của Hiệu trưởng, cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân (khi có sự đồng ý của Hiệu trưởng). Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.

         b) Công tác văn thư:

-  Quản lý sổ công văn đi và đến đúng quy định của nhà nước

- Quản lý và sử dụng con dấu theo mục 4, điều 25, 26 trong Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư ban hành ngày 08/4/2004 của Lãnh đạo trường.

- Vào đầu năm học, thực hiện tổng kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh: Thu- nhận - hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân học sinh. Cùng với GVCN phát hiện thiếu sót để điều chỉnh. Sau khi đã hoàn chỉnh thì GVCN ký biên bản xác nhận và cùng tham gia quản lý hồ sơ. Hồ sơ luôn để tại tủ của văn phòng nhà trưởng. Khi GV có yêu cầu sử dụng phải làm thủ tục mượn và trả lại sớm.

           - Thực hiện việc trích xuất hồ sơ cá nhân học sinh theo đúng quy định:

* Nhân viên Y tế:

            - Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh

            - Lưu, hủy mẫu thức ăn hàng ngày.(Ghi sổ)

            - Xuất nhập kho, chia thực phẩm

            - Làm sổ kiểm thực 3 bước

            - Dọn vệ sinh, nấu nước, chuẩn bị phòng họp cho Nhà trường.

* Bếp trưởng:

            - Nhận thực phẩm

            - Chia thức ăn cho các lớp

            - Quản lý mọi tài sản bếp ăn

            - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong, ngoài bếp ăn.

            - Ghi sổ giao nhận thực phẩm hàng ngày.

            - Ghi tài chính công khai hàng ngày.

            - Bếp ăn phải có lịch ăn của nhà trường quy định, không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

            - Chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống xảy ra tại lớp.

* Trưởng cơ sở:

            - Chấm công điều xếp giáo viên dạy thay.

            - Chịu trách nhiệm chung về vệ sinh trong ngoài lớp học.

            - Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động tại cơ sở của mình.

Điều 9: Các đoàn thể trong nhà trường

Tổ chức các hoạt động ở trường theo kế hoạch cấp trên và kế hoạch của Nhà trường.

Phối hợp với Nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện qui chế dân chủ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ, bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường theo đúng tinh thần nghị quyết số:04/2000-GD-BGD&ĐT của Bộ giáo dục  về thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.

. Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo điều lệ của của các tổ chức Đoàn thể và sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn thể cấp trên.

Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và trong các hoạt động giáo dục.

Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua (học kỳ, năm học). Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua. Quản lý qũy phúc lợi tự có của nhà trường.

Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát thực hiện chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường đề nghị hiệu trưởng giải quyết.

Điều 10Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh)

- Mỗi lớp có một ban đại diện hội cha mẹ học sinh, số lượng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có ít nhất 3 người.  Toàn trường thành lập Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường gồm có 7 thành viên. Trong đó có thường trực Hội  gồm 3 thành viên và các ủy viên ban đại diện. Nhiệm kỳ của TT Hội cha mẹ học sinh là một năm học.

- Ban đại diệnHội cha mẹ học sinh  có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết những nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình HS trong việc giáo dục HS.

- Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc nghĩa vụ HS phải đóng góp theo qui định và các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương, để tăng cường CSVC trường học.

- Trực tiếp phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến với nhà trường, GVCN về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Điều 11: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên và học sinh:

* Giáo viên :

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ

- Xây dựng môi trường văn hóa và thân thiện trong nhà trường, thân thiện trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

* Học sinh:

-Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải lễ phép với Thầy cô, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè.

- Trang phục chỉnh tề, phù hợp với học sinh;

Điều 12: Những việc không được làm:

- CB - GV -NV: không  uống rượu, bia, sử dụng điện thoại và các chất kích thích khác, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp, trong hội họp.

- Không được sử dụng thời gian làm việc, giảng dạy vào việc riêng như tụ tập đi ăn sáng, uống cà phê trong nhà trường, khi hội họp tuyệt đối không nói chuyện riêng, làm mất trật tự.

-  CB- GV- NV: nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể HS và đồng nghiệp; cấm gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, tuyển sinh và dạy thêm trái qui định.

- Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước ViệtNam. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Điều 13: Khen thưởng – kỷ luật:

- CB-GV-NV và HS có thành tích  được khen thưởng các danh hiệu theo tiêu chuẩn thi đua của nhà trường và cấp trên đề ra trong năm học.

- CB-GV-NV vi phạm các quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và theo nội qui nhà trường.  

- Nếu CB,GV,NV vi phạm sinh con thứ 3 thì phải chịu kỷ luật trước hội đồng nhà trường, hạ thi đua và đề nghị lên cấp trên chuyển công tác hoặc phân công làm nhiệm vụ khác.

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP – THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 14: Chế độ hội họp:

 Mỗi cuộc họp do trường triệu tập phải có sự thống nhất của Hiệu trưởng. Qui  định các cuộc họp thường xuyên trong tháng như sau:   

-  Hội ý  BGH : Mỗi tuần 01 lần.

-  Hội ý ban thường trực (BGH, CBộ, CĐ, ĐTN, TTCM): Đột suất hoặc định kỳ trước khi họp Hội đồng nhà trường  (Mỗi tháng  một lần)

-  Họp hội đồng nhà trường (HĐSP): Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV-CNV đều tham dự đúng 8 giờ. Họp vào tuần 1 hàng tháng.

-  Họp chuyên môn:  Mỗi tháng 01 lần. Tất cả CB-GV  giảng dạy các môn học ( Có thể lồng ghép với họp hội đồng)  

-  Sinh hoạt tổ chuyên môn: 02 tuần/tháng . Họp theo từng tổ, các thành viên trong tổ phải tham dự. Họp vào tuần 2 và tuần 3 hàng tháng.

- Riêng tổ văn phòng họp mỗi tháng 01 lần, ngoài ra có thể có các cuộc họp do Hiệu trưởng trù trì đột suất.

Các cuộc họp trên nếu có thay đổi về thời gian thì Hiệu trưởng sẽ thông báo cụ thể tại phòng hội đồng, hoặc qua tin nhắn.

Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ốm hoặc gia đình có công việc phải nghỉ từ 2 đến 3 ngày trở lên thì phải có đơn xin phép trước khi nghỉ một ngày.                        Khi tổ CM bố trí dạy thay và BGH cho phép thì mới được nghỉ. Nếu nghỉ đột xuất 1 buổi thì báo bằng điện thoại cho BGH và viết đơn xin phép sau.

Điều 15: Thông tin báo cáo

            Từ ngày 25 đến 28 hàng tháng các bộ phận có trách nhiệm báo cáo tháng với hiệu trưởng để xây dựng nghị quyết cho tháng sau.

            Các nhóm lớp báo cáo sĩ số ra lớp vào đầu tháng trong buổi họp Hội đồng trường.

            Hết học kỳ các lớp báo cáo sơ, tổng kết./.

Trường mầm non Họa Mi có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với PGD; theo qui định, các báo cáo phải do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng ký.  

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Qui chế này thay thế các qui chế đã ban hành năm học trước  và có hiệu lực kể từ ngày ký, Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành qui chế này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh, bổ sung, thì phải được thông qua và thống nhất trong hội đồng nhà trường./.        

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.Thời gian làm việc của trường.

a.Theo thời gian quy định:

            + Sáng: từ 7 giờ 30 – 12 giờ.

            + Chiều: Từ 13 giờ 30p – 16 giờ 30p.

b.Thời gian đón trẻ sớm trả trẻ muộn: 1,5 giờ/ngày ( mùa hè và mùa đông)  từ  7h đến 17h30)

              2. Lịch làm việc của BGH.

            - Các ngày trong tuần  từ thứ 2 đến thứ 6

            - Hiệu trưởng: Trực thứ 5 hàng tuần

            - Hiệu phó 1: Trực thứ 2,4 hàng tuần

            - Hiệu phó 2: Trực thứ 3,6 hàng tuần

           - Các ngày khác trong tuần có kế hoạch thăm lớp dự giờ , kiểm tra  …

            - Thứ 7 tuần 1: Họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn.

            - Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 6/9/2017. Cán bộ viên chức, lao động trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này.

            Trong quá trình thực hiện, thấy có điều gì hợp chưa phù hợp BGH cần phải bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp và họp hội đồng nhà trường để thống nhất thực hiện. Những quy định trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ.                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Nguyễn Thị Mến