Xuất bản thông tin

Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường năm học 2017 - 2018

Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường năm học 2017 - 2018


NHÀ TRƯỜNG – CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG MN HỌA MI

 
   

Số:  58/QC-PHCĐNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

                                         Bình Khê, ngày 01 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ

V/v phối hợp công tác giữa nhà trường và công đoàn

- Căn cứ vào nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ

ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và quyết định số 04/2000 BGD-ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong trường học.

- Căn cứ Luật Công đoàn và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện Luật Công đoàn.

- Căn cứ Thông tư 12/TT-LT của Bộ GD-ĐT và CĐGD Việt nam quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành Giáo dục - Đào tạo.

Để sự nghiệp giáo dục trên địa bàn không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn trong công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nhà trường và Công đoàn trường MN  Họa Mi thống nhất thực hiện một số quy định về trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Nhà trường và Công đoàn như sau

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1:

Trường MN Họa Mi – CĐ cơ sở Họa Mi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Mối quan hệ giữa BGH trường và BCH CĐ trường là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.

ĐIỀU 2:

BGH và BCH CĐCS phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, vận động CB,GV,NV thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra, thực hiện tốt các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan.

ĐIỀU 3:

BGH có trách nhiệm tạo điều kiện để CĐ tham gia công tác quản lí giáo dục, để kiểm tra, giám sát, hoạt động cơ quan; tiếp thu giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của CB,GV,NV, quan tâm thực hiện chế độ chính sách,  đời sống vật chất, tinh thần và việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV, CNV.

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

I/ VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

ĐIỀU 4:

BGH cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối chính sách Đảng và Nhà nước về giáo dục, nhũng chủ chương kế hoạch công tác của ngành tới Công đoàn trường, GV, CB,CNV

ĐIỀU 5:

BCH CĐ trường có trách nhiệm và chủ động phối hợp với tổ chức, động viên người lao động trong trường tích cực tham gia thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí  có phẩm chất cao, đủ số lượng, đồng  bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

ĐIỀU 6:

BGH trường tạo điều kiện để Công đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tham gia quản lý ngành, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội để tăng cường thu hút nguồn lực xây dựng ngành, cùng có trách nhiệm trong giải quyết và khắc phục những yếu kém trong ngành, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

 

II. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.

ĐIỀU 7:

BGH nhà trường khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ và dài hạn cần có ý kiến đóng góp của CĐ xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của người lao động về các vấn đề trên.

ĐIỀU 8:

CĐ có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với trường xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,GV,NV.

ĐIỀU 9:

CĐ và BGH phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở đơn vị, chuẩn bị nội dung, tổ chức hội nghị CB,VC, LĐ  hàng năm theo quy định và chỉ đạo, theo dõi kiểm tra thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lí cơ quan, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.

II/ VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ PHONG TRAO  THI ĐUA :

ĐIỀU 10:

BGH phối hợp với CĐ trường thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành phù hợp với yêu cầu của từng thời kì, phù hợp với đặc điểm và đối tượng vận động. Đẩy mạnh và duy trì thành nền nếp các hoạt động thi đua khen thưởng trong đơn vị, gắn hoạt động thi đua với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành.

 

ĐIỀU 11:

BGH trường tham mưu, đề xuất và quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp chế độ khen thhưởng, quyết định khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc sau khi thống nhất với CĐ. Cùng phối hợp với CĐ trong kiểm tra sơ kết, tổng kết. Đánh giá phong trào thi đua.

ĐIỀU 12:

BGH tạo điều kiện và ủng hộ CĐ trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

IV/ VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI, HỢP PHÁP VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

ĐIỀU 13:

BGH trường tạo điều kiện để CĐ tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành đến người lao động để thực hiện. BGH trường khi thực hiện chức năng quản lí cán bộ có những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người lao động thì phải thảo luận với CĐ.

ĐIỀU 14:

BGH tạo điều kiện để CĐ thực hiện việc kiểm tra, hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc BGH chấp hành chế độ chính sách pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã  hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. BGH có trách nhiệm xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện CĐ sau khi kiểm tra .

ĐIỀU 15:

BGH cần trao đổi, bàn bạc với CĐ về công tác tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CNVC, tạo điều kiện để CĐ động viên CB, CNVC trong đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học,  lao động sản xuất các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để bổ sung thêm nguồn kinh phí nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đồng thời quản lí sử dụng quỹ phúc lợi tập thể theo quy định của pháp luật và nghị quyết Hội nghị CB,VC,LĐ

       ĐIỀU 16:

BGH có trách nhiệm thỏa thuận với CĐ trong việc CĐ cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động trong cơ quan.

V/ VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TẠO ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

ĐIỀU 17:

BGH có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc cho BCH CĐ. Đồng thời hàng năm có sự hỗ trợ về kinh phí  để đảm bảo cho các hoạt động của CĐ đạt hiệu quả.

ĐIỀU 18:

BGH tạo điều kiện phương tiện đi lại và thanh toán công tác phí theo chế độ đi  công tác hiện hành cho ủy viên BCH CĐ khi CĐ cấp trên triệu tập đi họp BCH, đi dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội CĐ.

ĐIỀU 19:

BGH khi điều động thuyên chuyển công tác đối với ủy viên BCH CĐ cần trao đổi , thỏa thuận trực tiếp với BCH CĐ để kiện toàn tổ chức .

ĐIỀU 20:

BGH tổ chức các cuộc họp giao ban và hội nghị sơ kết những công tác lớn của trường phải có đại diện của CĐ trường tham dự để trao đổi ý kiến và cùng nhau quán triệt những công tác của trường và hoạt động của CĐ.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này được Ban chấp hành Công đoàn trường và BGH nhà trường MN Họa Mi thỏa thuận, nhất trí thông qua.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở MN Họa Mi thay mặt BCH và BGH trường có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, có điều gì không phù hợp hoặc có những yêu cầu mới cần thiết, đôi bên cùng bàn bạc, thống nhất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi  quy chế

Quy chế đã được thông qua trong Hội nghị CB,VC,LĐ và có hiệu lực kể  từ ngày kí.

 

BGH TRƯỜNG MN HỌA MI

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Nguyễn Thị Mến

T/M BCH CĐ TRƯỜNG MN HỌA MI

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Bùi Thị Thoan