Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 17 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 17 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 172  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 172 x12000 = 2.064.000

Số suất ăn điểm chính: 109 x 12000 = 1.308.000

Số suất ăn điểm lẻ: 63 x 12000 = 756.000

Tổn số tiền đã chi: 2.064.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0