Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 24 tháng 5 năm 2017

Tài chính công khai ngày 24 tháng 5 năm 2017


Tổng số trẻ ăn: 160  trẻ

Tổng số tiền ăn toàn trường: 160 x12000 = 1.920.000

Số suất ăn điểm chính: 102 x 12000 = 1.224.000

Số suất ăn điểm lẻ:  58x 12000 = 696.000

Tổn số tiền đã chi: 1.920.000

Số tiền thừa (thiếu):0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0