Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 21/5/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 191 - Điểm trung tâm: 125 trẻ x 12.000đ = 1.500000đ - Điểm Bắc Sơn: 30 trẻ x 12.000đ = 360,000đ - Điểm Quán Vuông: 36 trẻ x 12.000đ = 432.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.292.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.292.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 
KH công tác tháng 5/2018 
Kh công tác tháng 4/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 4/2018 
Lịch trực BGH tháng 4/2018 
KH công tác tháng 3/2018 
Phát động thi đua năm 2018 
Lịch trực BGH tháng 03/2018 
QĐ thành lập tổ công tác thực hiện chủ đề năm 2018 
KH thực hiện chủ đề năm 2018 
Danh sách CB, GV, NV Trực tết nguyên đán 2018 
KH công tác tháng 02/2018 
Lịch trực BGH tháng 02/2018 
Kh phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 

»Xem thêm

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 21 / 05 / 2018
7 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT trực và làm việc tại trường khu trung tâm; Chỉ đạo họp Ban thi đua nhà trường đánh giá viên chức, HĐLĐ cuối năm

- Đ/c Nguyễn Thị duyên - PHT kiểm tra VSATTP bếp ăn, trực điểm Bắc Sơn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT trực điểm Quán Vuông

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 21/5/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 191
- Điểm trung tâm: 125 trẻ x 12.000đ = 1.500000đ
- Điểm Bắc Sơn: 30 trẻ x 12.000đ = 360,000đ
- Điểm Quán Vuông: 36 trẻ x 12.000đ = 432.000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.292.000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2.292.000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên