Xuất bản thông tin

Thông báo công khai dự toán thu - Chi năm 2015

Thông báo công khai dự toán thu - Chi năm 2015


TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI   Biểu số 2
Chương 622 loại 490 khản 491  
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015
      ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu 63.000.000  
1 Thu phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)    
       
4 Thu sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
II Số thu nộp NSNN 63.000.000  
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Phí, lệ phí    
  (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)    
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
  (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)    
3 Thu viện trợ    
       
4 Hoạt động sự nghiệp khác    
  (Chi tiết theo từng loại thu)    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước  1.496.000.000   
I Loại…, khoản…    
1 Chi thanh toán cá nhân  1362.000.000   
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn  88.000.000   
3 Chi mua sắm, sửa chữa  40.000.000   
4 Chi khác  6.000.000   
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác