Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực ngày giỗ tổ Hùng Vương

Thông báo lịch trực ngày giỗ tổ Hùng Vương


PHÒNG GD&ĐT H.ĐÔNG TRIỀU

TR­ƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

 
   

Số: 25/BC - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 16  tháng 04 năm 2016

 

                                                                                                     THÔNG BÁO

                                                                                    Lịch trực nghỉ lế giỗ tổ Hùng Vương

 

          Thực hiện công văn số số: 290/PGD&ĐT, ngày 13/04/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc thực hiện ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016.

          Để đảm bảo công tác nhà trường và giải quyết công việc trong ngày lễ. Trường mầm non Họa Mi  thông báo phân công cán bộ quản lý trực và giải quyết công việc cụ thể như sau;

 

  1.  

 

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

1

 

 

18/ 4 /2016

 

 

Đ/c Lê Thị Phượng

Hiệu Trưởng

 

01689033106

 

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

 

Hiệu phó

 

0936510595

 

Trường mầm non Họa Mi thông báo các cơ quan, đơn vị, biết để thuận tiện liên hệ giải quyết công việc trong các ngày nghỉ lễ.

                 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT trường

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Phượng