Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013


 

HỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2012-2013
                         
Xếp loại TS học sinh Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục Ghi chú
  PT Bình thường SDD nhẹ cân SDDthấp còi Đạt Chưa đạt
Thời gian ĐG SL % SL % SL % SL % SL %
 
 
KS đầu năm  152 135 88.80% 14 9.20% 12 7.90% 110 72.30% 42 27.60%  
Học kỳ 1                        
CL cuối năm