Công khai thu-chi ngày 13/11/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 156 - Điểm trung tâm: 98 trẻ x 13,500đ = 1.323,000đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 13,500đ = 351,000đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 13,500đ = 432,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,106,000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,106,000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ