Công khai thu-chi ngày 16/11/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 181 - Điểm trung tâm: 114 trẻ x 12.000đ = 1.368.000đ - Điểm Bắc Sơn: 33 trẻ x 12.000đ = .396.000đ - Điểm Quán Vuông: 34 trẻ x 12.000đ = 408.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.172.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.172.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................