Công khai thu-chi ngày 23/10/2019 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 142 trẻ X14,500 = 2,059,000đ - Điểm trung tâm: 98 trẻ x 14,500đ = 1.421.000đ - Điểm Bắc Sơn: 17 trẻx 14,500đ = 246,500đ - Điểm Quán Vuông: 27 trẻ x 14,500đ = 391,500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 14,500đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,059,000 đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,059,000 đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ