Công khai thu-chi ngày 24/9/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 153 - Điểm trung tâm: 94 trẻ x 13,500đ = 1,269,000đ - Điểm Bắc Sơn: 28 trẻ x 13,500đ = 378,000đ - Điểm Quán Vuông: 31 trẻ x 13,500đ = 418,500đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,065,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,065,500đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ