Công khai thu-chi ngày 20/10/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 173 - Điểm trung tâm: 113 trẻ x 12.000đ = 1.356.000đ - Điểm Bắc Sơn: 31 trẻ x 12.000đ = .372.000đ - Điểm Quán Vuông: 29 trẻ x 12.000đ = 348.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.076.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.076.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................