Công khai thu-chi ngày 15/12/2017 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 184 - Điểm trung tâm: 112 trẻ x 12.000đ = 1.344.000đ - Điểm Bắc Sơn: 35 trẻ x 12.000đ = 420.000đ - Điểm Quán Vuông: 37 trẻ x 12.000đ = 444.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.208.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2.208.000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ .....................