Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CB QLUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CB QLUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014-2015


Biểu mẫu 04

 PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI                                   

                                                                                                                    THÔNG BÁO                             

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức

tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tng s giáo viên, cán b qun lý và  nhân viên

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

16

16

     

4

4

8

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

     

3

     

 

1

Hiệu trưởng

1

1

     

1

     

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

6

2

1

 

 

 

 

 2

1 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Bình Khê, ngày 06 tháng 9  năm 2014                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( Đã ký)                                                                                                                                

                                                                                                               Lê Thị Phượng