Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9

Lịch công tác tháng 9


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

                  Số: 64 /TB-TrMN

                                    

Bình khê,  ngày 01 tháng 9  năm 2015

 

                         CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9– 2015

 
 

 

 

Trọng tâm:

1. Khai giảng năm học mới 2014- 2016, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

2. Tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi ra lớp.

3. Họp phụ huynh đầu năm học.

Lịch cụ thể :

                  

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

5/9

Khai giảng năm học mới 2015- 2016 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

BGH- GV

 

01-30

Duy Trì sĩ số hs-tiếp tục tuyên truyền huy động trẻ ra lớp

BGH,GV

31/8-30/9

Các lớp thực hiện chương trình theo kế hoạch

GV

15-25

Lập dự thảo kế hoạch năm học 2015 - 2016

BGH

 

15-20

 Họp phụ huynh đầu năm học 2015- 2016

BGH-GV

 

10-15

Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

BGH- GV

 

06-13

Họp hội đồng nhà trường

BGH, GV,NV

 

25-30

Hướng dẫn hồ sơ chuyên môn

PHT,GV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

  - Cổng TTĐTT.                                                                                      (Đã kí)                                       

     - Lưu: Vp                                                                                                                       

                                                                                                          Lê Thị Phượng