Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỌA MI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98  /QĐ-TrMN

                                      Bình Khê, ngày 10 tháng 9  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

năm học 2018 - 2019  

 
   


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ công văn số 894/ PGD&ĐT ngày 05/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019;

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn trường Mầm non Họa Mi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018- 2019 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Mến - Hiệu trưởng

2. Phó trưởng ban:

- Bà: Trương Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng

- Bà: Nguyễn Thị Duyên - Phó hiệu trưởng

3. Các uỷ viên: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

           Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm tra nội bộ do Trưởng ban phân công.

    Điều 3. Các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      

 - Như điều 3(để t/h);

 - Lưu: VT, HSKT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Mến

DANH SÁCH

Các uỷ viên Ban kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số:  98   /QĐ-MNHM  ngày 10 /9/2018 )

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

Ghi chú

  1.  

Bùi Thị Thoan

CTCĐ

ĐHGDMN

Thư ký

  1.  

Hoàng Thị Biển Hến

Tổ trưởng tổ MG

ĐHGDMN

 

  1.  

Lý Thị Mai

Tổ trưởng tổ NT

CĐGDMN

 

  1.  

Chu Thị Yến

Tổ phó tổ MG

ĐHGDMN

 

  1.  

Trần Thị Thúy Hồng

TBTTND

ĐHGDMN

 

  1.  

Lại Thị Nga

Giáo viên

ĐHGDMN

 

 

(Danh sách gồm có 06 người)

 

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Mến

Hiệu trưởng

-Trưởng ban

- Chịu trách nhiệm điều hành chung: xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học, thông qua Hội đồng giáo dục và thông báo công khai trong cơ quan; tổ chức hoạt động kiểm tra theo kế hoạch.

2

Trương Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

- Phó trưởng ban

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức KT từng tháng theo kế hoạch của nhà trường với các nội dung sau:

+ Thực hiện kế hoạch giáo dục.

+ Kiểm tra HĐSP của Giáo viên.
+ KT HĐSP của tổ, nhóm chuyên môn.

+ Sử dụng và bảo quản CSVC – thiết bị dạy học.

+ Kiểm tra tài chính bán trú

3

Nguyễn Thị Duyên

Phó hiệu trưởng

- Phó trưởng ban

 

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức KT từng tháng theo kế hoạch của nhà trường với các nội dung sau:

+ Kiểm tra HĐ sư phạm của Giáo viên.

+ KT HĐSP của tổ, nhóm chuyên môn.

+ KT việc thực hiện các cuộc vận động.

+ KT việc thực hiện pháp luật về PCTN.

4

 

5

Chu Thị Yến

 

Lý Thị Mai

Bùi Thị Thoan

TTCM tổ MG-

 

TTCM tổ NT

- Thư ký

 

- KT Hoạt động sư phạm của giáo viên.
- KT HĐSP của tổ, nhóm chuyên môn.

- KT việc thực hiện các cuộc vận động.

- Ghi, tổng hợp lưu VB và báo cáo việc thực hiện các vấn đề KTNB nhà trường.

5

Trần Thị Thúy Hồng

Trưởng Ban TTND

- Ủy viên

- KT việc thực hiện các cuộc vận động.

- KT sử dụng bảo quản CSVC, tài chính.

- KT việc thực hiện pháp luật về PCTN.

6

  7

  8

  9

Hoàng Thị Biển Hên

Lại Thị Nga

BTCĐ - Ủy viên

GV- Ủy viên

 

- Kiểm tra Hoạt động SP của giáo viên
- KT HĐSP của tổ, nhóm chuyên môn.

- KT Sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất – thiết bị dạy học.

- Kiểm tra tài chính bán trú

- KT việc thực hiện pháp luật về PCTN.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu