Công khai thu-chi ngày 29/5/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 160 - Điểm trung tâm: 109 trẻ x 12.000đ = 1.308.000đ - Điểm Bắc Sơn: 24 trẻ x 12.000đ = 288,000đ - Điểm Quán Vuông: 27 trẻ x 12.000đ = 324.000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 12.000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1.920.000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1.920..000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ