Công khai thu-chi ngày 25/9/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 150 - Điểm trung tâm: 93 trẻ x 13,500đ = 1,255,500đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ - Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 13,500đ = 405,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,025,000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,025,000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ