Công khai thu-chi ngày 12/12/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 115 - Điểm trung tâm: 78 trẻ x 13,500đ = 1.053,000đ - Điểm Bắc Sơn: 17 trẻx 13,500đ = 229,500đ - Điểm Quán Vuông: 20 trẻ x 13,500đ = 270,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 1,552,500đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 1,552,5000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ