To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 13/11/2018 

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 156 - Điểm trung tâm: 98 trẻ x 13,500đ = 1.323,000đ - Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 13,500đ = 351,000đ - Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 13,500đ = 432,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,106,000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,106,000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH công tác tháng 11/2018 
KH giảng dạy của BGH tháng 11/2018 
KH công tác tháng 10/2018 
KH thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 
KH giảng dạy của BGH tháng 10/2018 
KH phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi đón sớm trả muộn năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019 
Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT năm học 2018 - 2019 
KH công tác tháng 9/2018 
Lịch trực BGH tháng 09/2018 

»More

Calendar
Today: Tuesday, 13 / 11 / 18
13/11

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT Chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019; dự tiết dạy lớp 4TA

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực điểm Bắc Sơn; kiểm tra bếp ăn

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT dự tiết dạy lớp 3TB

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 13/11/2018

Tổng số trẻ ăn ở truờng: 156
- Điểm trung tâm: 98 trẻ x 13,500đ = 1.323,000đ
- Điểm Bắc Sơn: 26 trẻ x 13,500đ = 351,000đ
- Điểm Quán Vuông: 32 trẻ x 13,500đ = 432,000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,106,000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2,106,000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên