To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Công khai hóa về Nhà trường

Công khai thu-chi ngày 25/9/2018 

Tổng số trẻ ăn ở trường: 150 - Điểm trung tâm: 93 trẻ x 13,500đ = 1,255,500đ - Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ - Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 13,500đ = 405,000đ - Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ - Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,025,000đ - Tổng số tiền chi trong ngày: 2,025,000đ - Số tiền dư trong ngày: 0đ

KH phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
QĐ phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi đón sớm trả muộn năm học 2018 - 2019 
KH thu - chi phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019 
Quyết định thành lập ban KTNB năm học 2018 - 2019 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐ-KT năm học 2018 - 2019 
KH công tác tháng 9/2018 
Lịch trực BGH tháng 09/2018 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 
KH công tác tháng 8/2018 
KH giảng dạy BGH tháng 5/2018 
KH công tác tháng 5/2018 
Kh công tác tháng 4/2018 

»More

Calendar
Today: Wednesday, 26 / 09 / 18
26/09

- Đ/c Nguyễn Thị Mến - HT duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019  tại phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều

- Đ/c Nguyễn Thị Duyên - PHT trực và làm việc tại trường khu trung tâm

- Đ/c Trương Thị Tuyết - PHT duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019  tại phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều

Thông báo

Công khai thu-chi ngày 25/9/2018

Tổng số trẻ ăn ở trường: 150
- Điểm trung tâm: 93 trẻ x 13,500đ = 1,255,500đ
- Điểm Bắc Sơn: 27 trẻ x 13,500đ = 364,500đ
- Điểm Quán Vuông: 30 trẻ x 13,500đ = 405,000đ
- Tổng tiền ăn mỗi xuất/01 ngày: 13,5000đ
- Tổng số tiền ăn của trẻ: 2,025,000đ
- Tổng số tiền chi trong ngày: 2,025,000đ
- Số tiền dư trong ngày: 0đ


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên