Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017


Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỌA MI

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

Đảm bảo tỷ lệ 98% trở lên

Đảm bảo tỷ lệ 96% trở lên

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Mức độ về năng lực, hành vi đạt 90%

Mức độ về năng lực, hành vi đạt 98%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

100% Trẻ  đến trường được học chương trình GDMN mới do Bộ GD&ĐT ban hành

100% Trẻ  đến trường được học chương trình GDMN mới do Bộ GD&ĐT ban hành

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm

(Cân, đo 1lần/tháng)

Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân

100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm

(Cân, đo 3 tháng/lần)

Thực hiện rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân

                                                                                                                       Bình Khê, ngày 8 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                      Lê Thị Phượng