Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Số: 10/TB - MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Bình Khê, ngày 12 tháng 01 năm 2015

   

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2015

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Duy trì sĩ  số học sinh

          - Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II.

          * Nội dung cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số - Tiếp tục huy động trẻ

GV

Cả tháng

- Thực hiện chương trình CSGD theo kế hoạch

CBGVNV, HS

Cả tháng

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách nuôi, dạy của GVNV

Ban kiểm tra nội bộ

10-15

- Sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II

CBGVNV

Cả tháng

- Rà soát các điều kiện tiêu chuẩn phổ cập TE5T

HP phụ trách - GV

Cả tháng

- Tieps tục trồng và chăm sóc vườn rau của bé.

CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Lê Thị Phượng